3.2. Serwer WWW

Jeżeli chcemy tworzyć i testować aplikacje sieciowe wykorzystujące bazy danych za pomocą języków skryptowych, np. PHP czy Python, potrzebujemy środowiska testowego, na które składa się serwer WWW, interpreter języka skryptowego i system bazodanowy. Zestawy takiego oprogramowania określa się skrótami WAMP lub LAMP w zależności od wykorzystywanego systemu operacyjnego: W – Windows, L – Linux. Pozostałe litery rozwija się najczęściej jako:

Wymienionego oprogramowanie to najpopularniejsze, ale nie jedyne rozwiązania. Dostępnych jest wiele innych, równie dobrych serwerów czy baz danych. Warto też wiedzieć, że instalacja i konfiguracja kompletu wymienionych programów nie jest zazwyczaj konieczna. Np. jeżeli tworzymy aplikacje sieciowe w Pythonie wystarcza dedykowana biblioteka (np. Flask) lub framework (np. Django), które zapewniają serwer HTTP i obsługę wbudowanej bazy SQLite.

3.2.1. Linux

W systemach opartych na Debianie (Ubuntu, Linux Mint itd.) lub na Arch Linuksie można zainstalować serwer Apache2 i interpreter PHP5 za pomocą dedykowanych menedżerów pakietów, czyli odpowiednio:

~$ sudo apt-get install apache2 php5 php5-gd php5-sqlite php5-curl libapache2-mod-php5
~# pacman -S apache php php-gd php-sqlite php-curl libapache-mod-php5

Podstawowa konfiguracja sprowadza się do uaktywnienia odpowiednich modułów:

~$ sudo a2enmod userdir rewrite
~$ sudo service apache2 restart

~# a2enmod userdir rewrite
~# systemctl restart httpd

– i odblokowania możliwości wykopnywania skryptów w katalogach domowych użytkowników poprzez zakomentowanie następujących linii z pliku /etc/apache2/mods-available/php5.conf (Debian) lub /etc/httpd/mods-available/php5.conf (Arch):

# To re-enable PHP in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
#<IfModule mod_userdir.c>
#    <Directory /home/*/public_html>
#        php_admin_flag engine Off
#    </Directory>
#</IfModule>

Tworzone strony umieszczamy w podkatalogu public_html katalogu domowego. Wywołujemy je wpisując w przeglądarce adres: 127.0.0.1/~użytkownik – powinny zostać zwrócone pliki index.php lub index.html, o ile istnieją. Jeżeli mamy kilka projektów, umieszczamy je w podkatalogach, np. public_html/projekt1 i wywołujemy: 127.0.0.1/~użytkownik/projekt1.

3.2.2. UwAmp w Windows

W systemie Microsoftu najłatwiej skorzystać z gotowego zestawu WAMP. Proponujemy UwAmp, ściągamy plik wykonywalny spod linku o nazwie Download Exe/Install. Następnie uruchamiamy i wskazujemy miejsce instalacji, proponujemy główny katalog wybranego dysku, C:, D: itp.:

../_images/uwamp01.jpg
../_images/uwamp03.jpg

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji UwAmp zapora systemowa może poprosić o odblokowanie portów serwera www i bazy danych. Godzimy się, wybierając opcję dla sieci prywatnych i domowych.

Serwerami i narzędziami zarządzamy za pomocą wygodnego okna:

../_images/uwamp05.jpg

Serwery www (Apache2) i bazy danych (MySQL) startowane są automatycznie. Jeżeli nie korzystamy z serwera MySQL możemy go zatrzymać, klikając niebieską strzałkę obok przycisku “Stop” i wybierając go listy. Do obsługi baz SQLite dołączono bardzo wygodny interfejs graficzny SQLite Browser.

Strony czy projekty umieszczamy w katalogu www folderu, w którym zainstalowaliśmy UwAmpa, np. w C:\\UwAmp\www. W przeglądarce wpisujemy adres localhost lub localhost/podkatalog, jeżeli strony umieściliśmy w jakimś podkatalogu.


Utworzony:2018-01-11 o 11:25 w Sphinx 1.4.5