1.10. Słownik

katalog domowy
katalog, w którym przechowywane są pliki konfiguracyjne i dokumenty zalogowanego użytkownika. W systemie Linux jest to katalog /home/nazwa_użytkownika, w systemie Windows C:Usersnazwa_użytkownika.
katalog konfiguracyjny
podkatalog katalogu domowego, w którym programy zapisują ustawienia. W systemie Linux jest to ukryty katalog o nazwie .config, można go wyświetlić naciskając w menedżerze plików skrót CTRL+H. W systemie Windows najczęściej będzie to katalog AppData (Dane aplikacji), który domyślnie jest ukryty, a żeby go zobczyć, trzeba włączyć pokazywanie ukrytych plików w Eksploratorze.
Qt
zestaw bibliotek programistycznych ułatwiających tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym w językach C++, QML i Java.
środowisko IDE
zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE), składające się z jednej lub wielu aplikacji, umożliwiające tworzenie, testowanie, budowanie i uruchamianie kodu.
Qt Creator
wieloplatformowe środowisko IDE dla aplikacji pisanych w językach C++, JavaScript i QML. Zawiera m.in. debugger i edytor GUI (graficznego interfejsu użytkownika).
Klasa
abstrakcyjny opis właściwości i działań obiektu, zawiera definicje atrybutów i metod związanych z obiektem.
Obiekt
instancja klasy, w której atrybuty uzyskują konkretne wartości.
public
operator widoczności, pola (właściwości) i metody (funkcje) klasy deklarowne po nim są dostępne z każdeg miejsca programu.
private
operator widoczności, pola (właściwości) i metody (funkcje) klasy deklarowne po nim są dostępne tylko w jej obrębie.
sygnały
zdarzenia generowane za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, takie jak kliknięcie elementu, edycja, przeciągnięcie itp.
sloty
funkcje przypisane sygnałom, definiują działania podejmowane w przypadku zastnienia danego zdarzenia.
MinGw
ang. Minimalist GNU for Windows; minimalistyczne środowisko dostarczające narzędzia GNU (linker, kompilator itd.) pozwalające na kompilację natywnych plików wykonywalnych dla Windows z kodu pisanego w C/C++.
GNU Compiler Collection
zestaw kompilatorów do różnych języków programowania rozwijany w ramach projektu GNU i udostępniany na licencji GPL oraz LGPL. Zob. hasło w Wikipedii.
GPL
ang. GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU. Ostatnia wersja, trzecia, opublikowana została 29 czerwca 2007 r. Zob. hasło w Wikipedii.
Debian
jedna z najstarszych, wiądących dystrybucji Linuksa, ceniona za stabilność i bezpieczeństwo, umożliwia elastyczną konfigurację systemu i dostosowanie go do własnych potrzeb. Jak większość dystrybucji, umożliwia wybór wielu środowisk graficznych, np. XFCE lub Gnome.
Ubuntu
jedna z najbardziej popularnych dystrybucji Linuksa oparta na Debianie, ceniona za dopracowany interfejs, łatwość obsługi i szeroki wybór oprogramowania.
środowisko graficzne
w systemach linuksowych zestaw oprogramowania tworzący GUI, czyli graficzny interfejs użytkownika, często zawiera domyślny wybór aplikacji przeznaczonych do wykonywania typowych zadań. Najpopularnijesze środowiska to XFCE, Gnome, KDE, LXDE, Cinnamon, Mate.
plik nagłówkowy
w języku C/C++ plik z rozszerzeniem .h zawierający deklaracje używanych struktur danych, np. klas, zmiennych i funkcji. Implementacja klas i funkcji umieszczana jest w plikach źródłowych. Więcej o pliku żródłowym:
plik źródłowy
w języku C/C++ plik z rozszerzeniem .c/.cpp zawierający implementację zadeklarowanych typów złożonych (np. klas) i używanych funkcji, w tym funkcji głównej (main()).
WWW
(ang. World Wide Web) – ogólnoświatowa sieć, jedna z najważniejszych usług sieciowych; hipertekstowy, internetowy sposób udostępniania informacji.
HTTP(S)
(ang. Hypertext Transfer Protocol) – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych, protokół sieci WWW za pomocą którego przesyłane są żądania udostępnienia lub modyfikacji zasobów, określa reguły komunikacji między klientem (np. przeglądarką) a serwerem, który zwraca odpowiedzi. Zalecane jest używanie wersji szyfrowanej tego protokołu oznaczanego https.
HTML
HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Aktualnie zalecana wersja to HTML5.
XML
XML (ang. Extensible Markup Language) – rozszerzalny język znaczników, przeznaczony do strukturalnego i semantycznego opisu danych.
PHP
obiektowy, skryptowy język programowania, służący m. in. do generowania po stronie serwera dynamicznych stron internetowych.
Python
obiektowy język programowania wysokiego poziomu służący m. in. do tworzenia aplikacji internetowych, oferuje przyjazną składnię, czytelność i klarowność kodu.
CSS
(ang. Cascading Style Sheets, CSS) – kaskadowe arkusze stylów, język opisu wyglądu stron internetowych, stanowi dopełnienie HTML-a.
JavaScript
skryptowy język programowania służący m. in. do tworzenia aktywnych właściwości stron internetowych, działa po stronie klienta (tj. w przeglądarce).
AJAX
AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML) – asynchroniczny JavaScript i XML, sposób tworzenia stron internetowych, które oferując dynamiczną zmianę zawartości, nie wymagają przeładowywania, ponieważ komunikują się z serwerm asynchronicznie.
CMS
(ang. Content Management System, CMS) – system zarządzania treścią, wykorzystujące różne technologie internetowe, służący do tworzenia serwisów internetowych i zarządzania nimi.
serwer WWW
(ang. web server) – oprogramowanie obsługujące protokół http, podstawowy protokół sieci WWW, służący przesyłaniu dokumentów hipertekstowych.
interpreter
program, który analizuje kod źródłowy, a następnie go wykonuje. Interpretery są podstawowym składnikiem języków wykorzystywanych do pisania skryptów wykonywanych po stronie klienta WWW (JavaScript) lub serwera (np. Python, PHP).
system bazodanowy
system zarządzania bazą danych (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych, np. SQLite, MariaDB, MySQL, PostgreSQL.
framework
(ang. framework – struktura) – oprogramowanie będące zestawem narzędzi ułatwiających i przyśpieszających tworzenie aplikacji.
responsywny
(ang. responsive) – przymitonik związany z techniką projektowania stron internetowych określanej skrótem RWD (ang. responsive web design), oznacza dostosowywanie wyglądu i układu strony do rozmiaru okna przeglądarki w urządzeniach o różnej rozdzielczości.

Utworzony:2022-05-27 o 15:34 w Sphinx 1.4.5