1.3. Kompilator C/C++

1.3.1. Linux

W systemie Linux potrzebne narzędzia są zazwyczaj obecne, ale w razie potrzeby wystarczy doinstalować pakiet g++ odpowiednim menedżerem pakietów, np.:

~$ sudo apt-get install g++

1.3.2. Windows

1.3.2.1. Code::Blocks

W systemie Windows możemy zainstalować środowisko IDE Code::Blocks, które zawiera kompilator. Ze strony Download the binary release pobieramy instalator codeblocks-20.03mingw-setup.exe zawierający kompilator MinGW w wersji 64-bitowej lub odpowiednią wersję 32-bitową. Podczas próby instalacji Windows 10 może chwalić się, że ochronił nasz komputer. Ignorujemy tę mądrość i wybieramy “Uruchom mimo to”:

../../_images/cb01.png

Instalujemy z domyślnymi ustawieniami. Podczas pierwszego uruchomienia powinniśmy wskazać domyślny kompilator. Niestety Windows może go nie wykryć, pozostaje kliknąć “OK.

../../_images/cb02.png

Aplikację można ewentualnie powiązać z plikami typu C/C++ – ale jeżeli planujemy używać innego edytora, warto zaznaczyć “No, leave everything as it is”.

1.3.2.2. Ustawienia kompilatora

Jeżeli podczas pierwszego uruchomienia Windows nie wykrył kompilatora, wybieramy z menu polecenie “Settings / Compiler...”. W wyświetlonym oknie klikamy zakładkę “Toolchain executables”. Wskazujemy odpowiednią ścieżkę i pliki w kolejnych polach:

../../_images/cb05.png
  1. “Compiler’s installation directory” – klikamy trzy kropki i wskazujemy katalog z plikami kompilatora, najczęściej: C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin.
  2. “C compiler”, “C++ compiler”, “Linker...” – w razie potrzeby zamieniamy nazwy wersji 32-bitowe na 64-bitowe dopisując x86_64-w64-, np.: x86_64-w64-mingw32-gcc.exe.
  3. Zatwierdzamy zmiany klikając “OK”.

Warto dodać katalog kompilatora do ścieżki systemowej, żeby można go było łatwo używać w innych edytorach kodu, np. Geany. Otwieramy wiersz poleceń (cmd lub PowerShell) i wydajemy polecenie:

setx PATH "%PATH%;C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin"

Restartujemy wiersz poleceń i wydajemy komendę:

g++ --version

Powinniśmy zobaczyć odpowiedź, czyli informację o wersji kompilatora.

1.3.2.3. Programowanie

Pisanie prostych, jednoplikowych programów w Code::Blocks nie jest specjalnie wygodne, o wiele lepszym wyborem są tutaj inne edytory, np. Geany. Jednak jeżeli chcesz spróbować programować w Code::Blocks po uruchomieniu środowiska kliknij “Create a new project”.

../../_images/cb06.png

Następnie mamy dwie możliwości: utworzenie całego projektu lub pojedynczego pliku. W pierwszym przypadku wybieramy Projects / Console applications, w kolejnych oknach wskazujemy język C++, podajemy nazwę projektu, katalog z projektami, wybieramy kompilator i wersje do stworzenia:

../../_images/cb07.png
../../_images/cb08.png
../../_images/cb09.png

Na koniec plik główny projektu o nazwie main.cpp znajdziesz po lewej stronie okna głównego w panelu “Projects”.

Druga możliwość to dodanie pojedynczego pliku. W tym celu w oknie “New from template” wybierz Files / C/C++ Source, a dalej wskaż ścieżkę i nazwę dodawanego pliku.

../../_images/cb10.png
../../_images/cb11.png

Niestety, plik dodany w ten sposób będzie pusty i musisz szablon programu C++ skądś skopiować.

Wskazówka

Polecenia kompilacji, budowania i uruchamiania razem z przypisanymi im skrótami klawiaturowymi znajdziesz w menu “Build”.

1.3.3. Kmpilator MinGw

Innym rozwiązaniem jest instalacja kompilatora z projektu MinGw bez środowiska IDE. W tym celu pobieramy instalator mingw-get-setup.exe i uruchamiamy.

../../_images/mingw01.jpg

W oknie wyboru pakietów zaznaczamy widoczne poniżej paczki, w tym przede wszystkim mingw32-gcc-g++, a następnie wybieramy polecenie Installation/Apply.

../../_images/mingw02.jpg

Po pobraniu i rozpakowaniu wskazanych narzędzi oraz zakończeniu instalatora (Close) trzeba dodać do ścieżki systemowej położenie kompilatora i linkera; dzięki temu będzie można korzystać z tych i innych narzędzi bezpośrednio z Geany lub okienka konsoli tekstowej. W oknie “Uruchamianie” (WIN+R) wpisujemy polecenie wywołujące okno “Zmienne środowiskowe” – można je również uruchomić z okna właściwości komputera:

../../_images/mingw03.jpg
../../_images/mingw04.jpg

Klikamy przycisk Nowa i tworzymy nową zmienną użytkownika zgodnie z podanym zrzutem:

../../_images/mingw05.jpg
../../_images/mingw06.jpg

Wskazówka

Powyżej przedstawiliśmy instalację narzędzi MinGw z konta zwykłego użytkownika. Można w razie potrzeby czynności te wykonać również z konta administratora, co pozwoli udostępnić narzędzia wszystkim użytkownikom. Podobnie ścieżkę do kompilatora itd. można dopisać do zmiennej systemowej PATH, dzięki czemu wszyscy użytkownicy będą mogli wywoływać narzędzia bez podawania pełnej ich lokalizacji.

1.3.4. Materiały

  1. MinGw

Utworzony:2022-05-27 o 15:34 w Sphinx 1.4.5