1.5. Git

Git Source Code Mirror – to rozproszony system wersjonowania kodów źródłowych napisany przez Linusa Torvaldsa, twórcę jądra Linux. Skrót SCM bywa również rozwijany jako software configuration management, co oznacza „zarządzanie konfiguracją oprogramowania”. Gita można używać do rozwijania zarówno małych, jak i dużych projektów (np. Arch Linux, GIMP, jQuery).

1.5.1. Repozytorium zdalne

Przede wszystkim wchodzimy na stronę https://github.com/ i zakładamy konto podając: nazwę użytkownika, email i hasło. Następnie tworzymy nowe repozytorium. Możemy postępować wg poniższych instrukcji:

../../_images/git_repo01.jpg
../../_images/git_repo02.jpg

W ten sposób założyliśmy repozytorium zdalne.

1.5.2. Klient Gita

Treściami projektu można zarządzać bezpośrednio w serwisie GitHub za pomocą przeglądarki. Częściej jednak pracujemy w repozytorium lokalnym, obsługiwanym za pomocą jakiegoś programu. Do nauki Gita najlepszy jest podstawowy klient tekstowy działający w terminalu.

W systemie Linux instalacja sprowadza się do użycia odpowiedniego menedżera pakietów:

w Debianie (Ubuntu, Mint):
~$ sudo apt-get install git
w Archu (Manjaro, Antergos):
~# pacman -S git

Podczas pracy w Linuksie:

 • polecenia mogą być wydawane w dowolnym terminalu;

 • ~$ – oznacza katalog domowy użytkownika, czyli ścieżkę /home/nazwa_użytkownika;

 • ~/mojprojekt$ – to podkatalog projektu utworzony w katalogu domowym.

W systemie Windows tego samego klienta tekstowego pobieramy ze strony http://git-scm.com/download/win i instalujemy z konta zwykłego użytkownika zaznaczając wskazane na poniższym zrzucie opcje:

../../_images/git_shell_install.jpg

Podczas pracy w Windows:

 • używamy konsoli Git Bash (dostępna po zainstalowaniu klienta);

 • katalog projektu proponujemy utworzyć na partycji innej niż systemowa (zob. zrzut w nast. sekcji);

 • jeżeli Git Bash nie działa, używamy standardowej konsoli cmd, ale wtedy musimy pamiętać o kilku różnicach.

Informacja

 • Poniższy scenariusz napisano w oparciu o system Linux, który dla Gita jest środowiskiem naturalnym. Nie ma jednak problemów z jego realizacją w Windows.

 • Na potrzeby scenariusza katalogi i pliki tworzone będą za pomocą poleceń konsoli, w codziennej pracy użyjemy oczywiście menedżera plików i edytora tekstu.

 • Po zrozumieniu podstaw Gita repozytoria można obsługiwać za pomocą dedykowanych programów, np. SmartGit, lub z poziomu narzędzi programistycznych, np. Sublime Text 3 czy PyCharm.

1.5.3. Konfiguracja

W terminalu wydajemy polecenia:

~$ git config --global user.name "nazwa_użytkownika"
~$ git config --global user.email email_użytkownika
~$ git config --global push.default simple
~$ git config --list

W powyższych poleceniach ustawiamy nazwę użytkownika i e-mail, które będą wykorzystywane do podpisywania wprowadzanych w projekcie zmian. Ustawienie push.default simple określa sposób synchronizowania repozytorium lokalnego ze zdalnym.

Wskazówka

W Windows można ustawić opcję: git config --global core.autocrlf true, jeśli nie wyświetliła się w podglądzie konfiguracji. Dzięki temu Git będzie automatycznie konwertował znaki końca linii, o czym informują komunikaty typu LF will be replaced by CRLF.

1.5.4. Klonowanie repozytorium

Repozytorium lokalne można tworzyć od podstaw (zob. dalej), ale prościej jest sklonować repozytorium zdalne utworzone wcześniej w serwisie GitHub.

W terminalu wydajemy polecenie:

~$ git clone https://github.com/nazwa_użytkownika/nazwa_repozytorium.git [nazwa_katalogu]

Najważniejszy jest argument Git URL, czyli schematyczny adres repozytorium, który kopiujemy ze strony głównej repozytorium po kliknięciu w przycisk „Clone or download”:

../../_images/git_repo03.jpg
../../_images/git_bash_win.jpg

Początek pracy z Gitem i klonowanie repozytorium w Git-Bash pod Windows

W rezultacie w bieżącym katalogu utworzony zostanie katalog o nazwie repozytorium lub o nazwie podanej w opcjonalnym argumencie [nazwa_katalogu].

W ten sposób utworzyliśmy repozytorium lokalne.

1.5.5. Stany plików

Podczas pracy nad projektem stan pliku zależy od miejsca, w którym się on znajduje. Git wyróżnia trzy przestrzenie:

 • katalog roboczy (ang. working directory);

 • poczekalnia (ang. staging area);

 • repozytorium (katalog .git).

../../_images/areas.png

Możliwe stany plików to:

 • nieśledzony (ang. untracked) – nowe pliki w katalogu roboczym;

 • śledzony (ang. tracked):

  • niezmieniony (ang. unmodified) w katalogu roboczym;

  • zmieniony (ang. modified) w katalogu roboczym;

  • pliki w poczekalni (ang. staged) czekające na zatwierdzenie w migawce (ang. snapshot).

../../_images/lifecycle.png

Typowy przebieg pracy z Gitem polega na:

 • dodawaniu i zmienianiu plików w katalogu roboczym;

 • przenoszeniu ich do poczekalni – git add;

 • sprawdzaniu stanu repozytorium – git status;

 • zatwierdzaniu zmian z poczekalni w migawce tworzonej w repozytorium – git commit.

Przećwiczymy to wydając polecenia:

~/mojprojekt$ echo "Moje pierwsze repozytorium" > repo.txt
~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ git add repo.txt
~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ git commit -m "Opis projektu"

Informacja

Każda migawka powinna być opatrzona informacją o dokonanych zmianach. Umożliwia to opcja -m. Jeżeli ją pominiemy, Git otworzy domyślny edytor, w którym należy zmiany opisać.

../../_images/git_init.jpg

1.5.6. Zmiany zdalne

Wprowadźmy kilka przykładowych zmian w projekcie za pomocą interfejsu serwisu GitHub:

 • Zmieniamy plik README.md. Klikamy jego nazwę, a następnie ikonę edycji w prawym górnym rogu obok przycisku „History”. Dopisujemy coś, przewijamy w dół, wpisujemy opis zmiany i zatwierdzamy klikając „Commit changes”.

 • Następnie tworzymy nowy plik pierwszy.txt klikając przycisk „Create new file” w głównym widoku repozytorium. Wpisujemy coś i zatwierdzamy zmiany.

../../_images/git_zdalne.jpg

1.5.7. Pobranie i scalenie

Ponieważ dokonaliśmy zmian w repozytorium zdalnym, repozytorium lokalne jest nieaktualne. Sytuacja taka może być częsta, zwłaszcza gdy projekt rozwijany jest zespołowo. Dlatego codzienną pracę warto rozpoczynać od ściągnięcia (ang. fetch) zmian zdalnych i scalenia ich (ang. merge) z wersją lokalną:

~$ cd mojprojekt
~/mojprojekt$ git pull [origin] [master]

Opcjonalne argumenty określają nazwy repozytorium zdalnego i lokalnej gałęzi. Ewentualny komunikat „Already up-to-date.” oznacza brak zmian na serwerze.

../../_images/git_pull.jpg

1.5.8. Zmiany lokalne

Praca w repozytorium lokalnym jest najwygodniejsza. Przećwiczmy typowe sytuacje. Zmienimy treść pliku README.md i utworzymy plik drugi.txt.

~/mojprojekt$ echo "Pierwsza zmiana lokalna" >> README.md
~/mojprojekt$ echo "Drugi plik" > drugi.txt
~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ git diff
~/mojprojekt$ git add --all
~/mojprojekt$ git diff
~/mojprojekt$ git diff --staged
 • git diff – pokazuje różnice między katalogiem roboczym a poczekalnią, ale bez plików nieśledzonych;

 • git add --all – dodaje do poczekalni wszystkie zmiany z katalogu roboczego;

 • git diff --staged – pokaże zmiany między poczekalnią a ostatnią migawką projektu.

Zauważmy, że po dodaniu zmian do poczekalni polecenie git diff nie pokazuje żadnych różnic.

Zróbmy teraz kolejną zmianę w pliku README.md i sprawdźmy status:

~/mojprojekt$ echo "Druga zmiana lokalna" >> README.md
~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ git diff
~/mojprojekt$ git diff --staged
../../_images/git_status.jpg

Jak widać, plik README.md ma dwie wersje! Jedna (poprzednia) znajduje się w poczekalni, a aktualna w katalogu roboczym i ma status zmienionej. Chcąc włączyć ją do najbliższej migawki, należałoby ją ponownie dodać poleceniem git add. Zrobimy inaczej, zatwierdzimy zmiany:

~/mojprojekt$ git commit -m "Zmiana pliku README i inne"
~/mojprojekt$ git status -vv
~/mojprojekt$ git diff HEAD
../../_images/git_status2.jpg

Która wersja pliku README.md trafiła do migawki? Oczywiście ta z poczekalni, o czym upewniają nas ostatnie polecenia:

 • git status -vv – pokazuje stan repozytorium oraz wszystkie zmiany w śledzonych plikach;

 • git diff HEAD – pokazuje wszystkie różnice między ostatnią migawką a śledzonymi plikami.

Zatwierdzanie z pominięciem poczekalni można zrobić tak:

~/mojprojekt$ git commit -am "Druga zmiana README.md"
~/mojprojekt$ git status
../../_images/git_commit_am.jpg
 • git commit -am "komentarz" – zatwierdza zmiany wszystkich śledzonych plików (opcja -a).

Informacja

Komunikaty statusu typu: Your branch is ahead of «origin/master» by 2 commits. – oznaczają, że mamy zatwierdzone lokalne zmiany nieprzesłane do repozytorium zdalnego.

1.5.9. Cofanie zmian

Wycofanie z poczekalni: utworzymy teraz katalog doc, a w nim pliki index.rst i slownik.txt z przykładową treścią.

~/mojprojekt$ mkdir doc
~/mojprojekt$ echo "Dokumenty" > doc/index.rst
~/mojprojekt$ echo "Słownik" > doc/slownik.txt
~/mojprojekt$ git add .
~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ git reset HEAD doc/slownik.txt
~/mojprojekt$ git status
 • git add . – dodaje wszystkie nowe i zmienione pliki do poczekalni;

 • git reset HEAD nazwa_pliku – usuwa plik z poczekalni, w tym wypadku plik wraca do stanu „nieśledzony”.

../../_images/git_reset.jpg

Zmiana i wycofanie zatwierdzenia – załóżmy, że po zatwierdzeniu zmian dokonaliśmy kolejnych poprawek i uznaliśmy, że powinny zostać uwzględnione w ostatniej migawce:

~/mojprojekt$ git commit -m "Początek dokumentacji"
~/mojprojekt$ echo "Spis treści" >> doc/index.rst
~/mojprojekt$ git add .
~/mojprojekt$ git commit --amend -m "Początek dokumentacji poprawiony"
~/mojprojekt$ git reset --soft HEAD~1
 • git commit --amend – poprawia (ang. amend) poprzednie zatwierdzenie, tj. dodaje zmiany z poczekalni i ewentualnie zmienia komentarz;

 • git reset --soft HEAD~1 – wycofuje ostatnią migawkę.

Informacja

HEAD podobnie jak master jest nazwą wskaźnika, ale odnosi się do aktualnej migawki. Zazwyczaj wskaźniki master i HEAD oznaczają to samo miejsce, ale jeżeli przełączymy się do innej gałęzi, albo cofniemy do wcześniejszej migawki wskaźnik HEAD zostanie przesunięty.

../../_images/git_reset2.jpg

Wycofanie zmian z katalogu roboczego: wykonamy teraz kolejne polecenia, aby zobaczyć, jak cofać zmiany niedodane do poczekalni:

~/mojprojekt$ echo "Katalog projektu" > doc/katalog.rst
~/mojprojekt$ echo "Słownik" > doc/slownik.rst
~/mojprojekt$ git add .
~/mojprojekt$ echo "Dokumentacja projektu" >> doc/katalog.rst
~/mojprojekt$ git diff
~/mojprojekt$ git checkout -- doc/katalog.rst
~/mojprojekt$ cat doc/katalog.rst
../../_images/git_checkout.jpg

Ostrzeżenie

Polecenie git checkout -- nazwa_pliku usuwa wprowadzone zmiany bezpowrotnie.

1.5.10. Historia zmian

Zatwierdzimy dotychczasowe zmiany, przejrzymy listę i sprawdzimy, jak wyglądała pierwsza wersja pliku README.md:

~/mojprojekt$ git commit -m "Dodanie katalogu doc"
~/mojprojekt$ git log
~/mojprojekt$ git checkout 869d7
~/mojprojekt$ cat README.md
~/mojprojekt$ git checkout master
~/mojprojekt$ cat README.md
../../_images/git_log.jpg
 • git log – pokazuje historię zmian, każda zmiana oznaczona jest unikalnym skrótem typu commit 869d7...; wypróbuj: git log --pretty=oneline --decorate oraz git log --pretty=format:"%h - %s";

 • git checkout 869d7 – przełącza nas do migawki oznaczonej podanym początkiem skrótu;

 • git checkout master – powracamy do ostatniej migawki w głównej gałęzi.

1.5.11. Synchronizacja

Pozostaje przesłanie zatwierdzonych zmian do repozytorium zdalnego:

~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ git push
 • git push – przesyła zmiany lokalne do repozytorium zdalnego; wymaga podania nazwy użytkownika i hasła do konta na GitHubie.

../../_images/git_push.jpg

1.5.12. Operacje na plikach

Wskazówka

Nie należy usuwać śledzonych plików/katalogów lub zmieniać ich nazw za pomocą narzędzi systemowych, np. menedżera plików, ponieważ Git nie będzie nic o tym wiedział i zasypie nas wieloma komunikatami podczas sesji.

Usuwanie plików i zmiany nazw realizujemy za pomocą następujących poleceń:

~/mojprojekt$ git rm --cached pierwszy.txt
~/mojprojekt$ git mv doc/katalog.rst doc/projekt.rst
~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ git rm -f "*.txt"
~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ git commit -am "Porządki w projekcie"
 • git rm --cached – usuwa pliki śledzone z poczekalni, ale nie z dysku;

 • jeżeli mają być usunięte również z dysku, używamy tylko git rm;

 • git mv – pozwala przenieść lub zmienić nazwę pliku;

 • git rm -f – usuwa śledzone pliki z poczekalni i z dysku, wymaga przełącznika -f, jeżeli usuwany plik ma niezatwierdzone zmiany.

../../_images/git_rm_mv.jpg

1.5.13. Konflikty wersji

W czasie pracy nad projektem zdarzyć się może, że jakiś plik został zmieniony zarówno w repozytorium zdalnym, np. przez współpracownika, jak i lokalnie przez nas. Jeżeli nie ściągnęliśmy ostatniej zdalnej wersji pliku, próba wysłania naszych zmian na serwer wywoła komunikat o konflikcie. Przećwiczmy taką możliwość.

 • W repozytorium zdalnym zmieniamy plik pierwszy.txt,

 • lokalnie dodajemy usunięty wcześniej plik pierwszy.txt i wprowadzamy zmiany,

 • zatwierdzamy zmiany i próbujemy wgrać je na serwer:

~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ git add .
~/mojprojekt$ echo "Zmiana lokalna w pierwszym" >> pierwszy.txt
~/mojprojekt$ git commit -am "Zmiana w pierwszym"
~/mojprojekt$ git push
../../_images/git_push2.jpg

Powyższy komunikat zawiera sugestię, co zrobić. Zastosujemy się do niej i pobierzemy zmiany z serwera:

~/mojprojekt$ git pull
../../_images/git_pull2.jpg

Konflikt dotyczy pliku pierwszy.txt. Zawartość pobrana z serwera nie zgadza się z lokalną. Zgodnie z podpowiedzią: fix conflicts and then commit the result – rozwiążemy konflikty i zatwierdzimy rezultat. W dowolnym edytorze otwieramy zatem plik:

../../_images/git_edit.jpg

Git używa znaczników, aby wskazać różnice:

 • <<<<<<< HEAD – początek różnic;

 • ======= – separator zmian lokalnych i zdalnych;

 • >>>>>>> skrót – znacznik końca bloku różnic.

Usuwamy znaczniki, zapisujemy ostateczną wersję pliku, następnie zatwierdzamy i wysyłamy zmiany na serwer:

~/mojprojekt$ cat pierwszy.txt
~/mojprojekt$ git commit -am "Rozwiązanie konfliktu w pierwszy.txt"
~/mojprojekt$ git push

1.5.14. Gałęzie

Gałąź (ang. branch) służą testowaniu nowego kodu. Można utworzyć wiele gałęzi, rozwijać kod w każdej z nich niezależnie, a następnie scalać wybrane zmiany.

Informacja

Formalnie gałąź jest wskaźnikiem, czyli nazwą odsyłającą do któregoś z zestawu zmian zachowanych w repozytorium. Domyślna gałąź nazywa się master i tworzona jest przez polecenie git init. Podczas zatwierdzania zmian wskaźnik master przesuwany jest tak, aby wskazywał na ostatnią migawkę.

Utworzymy teraz nową gałąź, przełączymy się do niej, wprowadzimy kilka zmian i zatwierdzimy je:

~/mojprojekt$ git branch testy
~/mojprojekt$ git checkout testy
~/mojprojekt$ git branch -vv
~/mojprojekt$ git status
~/mojprojekt$ echo "Zmiany testowe" > test.txt
~/mojprojekt$ echo "Eksperyment" >> pierwszy.txt
~/mojprojekt$ git add .
~/mojprojekt$ git commit -m "Test nowych funkcji"
~/mojprojekt$ ls
 • git branch nazwa_gałęzi – tworzy gałąź o podanej nazwie;

 • git checkout nazwa_gałęzi – przełącza na podaną gałąź;

 • git checkout -b testy – tworzy gałąź i przełącza do niej (zastępuje dwa poprzednie polecenia);

 • git branch -vv – wyświetla informacje o gałęziach.

../../_images/git_branch.jpg

Informacja

Git używa specjalnego wskaźnika HEAD wskazującego aktualną gałąź. Użyj git log --pretty=oneline --decorate, aby zobaczyć, na którą gałąź wskazuje.

Wrócimy teraz do gałęzi master i scalimy z nią zmiany z gałęzi testy:

~/mojprojekt$ git checkout master
~/mojprojekt$ ls
~/mojprojekt$ git merge testy
~/mojprojekt$ git branch -d testy
 • git merge nazwa_gałęzi – scala zmiany z podanej gałęzi z aktualną;

 • git branch -d nazawa_gałęzi – usuwa gałąź (jeśli jest już niepotrzebna).

../../_images/git_merge.jpg

Informacja

Zmiana aktywnej gałęzi przywraca katalog roboczy do stanu z ostatniej migawki w danej gałęzi. W naszym przykładzie zwróć uwagę, że po przełączeniu się do gałęzi master z gałęzi testy „zniknął” plik text.txt.

1.5.15. Pomijanie plików

Nie wszystkie typy plików powinny być synchronizowane między repozytorium lokalnym i zdalnym. Np. pliki pośrednie tworzone przez kompilatory i interpretery, pliki tymczasowe, wirtualne środowiska itp. zapychałyby nam niepotrzebnie repozytorium zdalne. Git pozwala zdefiniować listę ignorowanych plików za pomocą wyrażeń wieloznacznych zapisanych w ukrytym pliku (rozpoczyna się kropką!) .gitignore, który umieszczamy w głównym katalogu projektu.

1.5.16. Informacje dodatkowe

Możliwe jest utworzenie repozytorium lokalnego nie przez klonowanie, ale od podstaw. Na początku tworzymy katalog projektu i wchodzimy do niego:

~$ mkdir mojprojekt; cd mojprojekt
~/mojprojekt$ git init
 • git init – polecenie tworzy ukryty katalog .git, czyli repozytorium.

Położenie i nazwa katalogu, w którym tworzymy repozytorium są dowolne.

Repozytorium lokalne należy połączyć i zsynchronizować ze zdalnym, które musi być utworzone w serwisie GitHub. W terminalu wydajemy polecenia:

~/mojprojekt$ git remote add origin https://github.com/nazwa_konta/mojprojekt.git
~/mojprojekt$ git push -u origin master
 • git remote add – dodaje zdalne repozytorium określone przez Git URL do lokalnego;

 • git push – synchronizuje zawartość lokalnego repozytorium ze zdalnym. o domyślnej nazwie origin.

../../_images/git_remote.jpg

Informacja

Nazwa master jest domyślną gałęzią Gita tworzoną podczas inicjacji repozytorium. Technicznie jest to wskaźnik odnoszący się do ostatniej zatwierdzonej migawki. Po synchronizacji repozytoriów lokalna gałąź master zaczyna śledzić zdalną o takiej samej nazwie.

Nazwa origin to domyślne określenie repozytorium zdalnego.

1.5.17. Cheat Sheet

 • git config --global – konfiguruje ustawienia user.name, user.email, push.default;

 • git init – inicjuje repozytorium Gita;

 • git status – pokazuje stan repozytorium;

 • git status -vv – pokazuje stan repozytorium oraz zmiany;

 • git status -sb – pokazuje stan repozytorium oraz zmiany w skrócie;

 • git add nazwa_pliku/katalogu – rozpoczyna śledzenie pliku/katalogu, dodaje zmiany do poczekalni;

 • git -all lub -A – dodanie wszystkich zmian do poczekalni;

 • git add '*.txt' – dodanie do poczekalni wszystkich plików tekstowych;

 • git add . – dodanie plików nowych i zmienionych, ale nie usuniętych;

 • git -u – dodanie zmienionych i usuniętych, ale nie nowych;

 • git commit -m "opis zmiany" – tworzy migawkę ze zmian znajdujących się w poczekalni;

 • git -am "opis zmiany" – tworzy migawkę z wszystkich zmian pomijając poczekalnię;

 • git commit --amend -m "opis zmiany" – uzupełnia i aktualizuje ostatnią migawkę;

 • git remote add origin GitURL – dodaje repozytorium zdalne do lokalnego;

 • git clone GitURL [katalog] – klonuje repozytorium zdalne do katalogu lokalnego;

 • git push [-u] [origin] [master] – wysyła zmiany lokalne do repozytorium zdalnego;

 • git diff – pokazuje zmiany w katalogu roboczym;

 • git diff --staged – pokazuje zmiany pomiędzy katalogiem roboczym a poczekalnią;

 • git diff HEAD – pokazuje zmiany w porównaniu do ostatniej migawki;

 • git reset HEAD plik – wycofuje zmianę pliku z poczekalni;

 • git reset --soft HEAD~1 – wycofuje ostatnią migawkę;

 • git checkout -- plik – cofa zmianę pliku w katalogu roboczym;

 • git checkout skrót/tag/gałąź – pozwala przejść do stanu wskazanego przez skrót migawki, tag lub nazwę gałęzi, np. master;

 • git checkout -b gałąź – tworzy podaną gałąź i przełącza do niej;

 • git log – wyświetla historię zmian, opcja: --pretty=oneline --decorate, -p – historia zawartości zmian, --stat – lista zmienianych plików;

 • git rm --cached plik – usuwa plik z poczekalni, ale nie z katalogu roboczego;

 • git rm -f plik – usuwa plik z poczekalni i katalogu roboczego;

 • git mv stara nowa – zmienia starą nazwę na nową;

 • git branch gałąź – tworzy gałąź, opcje: -vv – informacje o gałęziach, -d gałąź – usuwa gałąź;

 • git merge gałąź – scala zmiany z podanej gałęzi do aktualnej;

 • git remote -v – lista zdalnych repozytoriów połączonych z lokalnym;

 • git remote add nazwa GitURL – dodanie zdalnego repozytorium jako nazwa do lokalnego.

1.5.18. Materiały

Wskazówka

 • Jeżeli podczas tworzenia repozytorium na GitHubie zaznaczymy opcję Initialize this repository with a README, utworzony zostanie plik, w którym umieszcza się opis projektu.

 • Do wygodnej pracy w systemie Windows można skonfigurować Git w powłoce PowerShell

Informacja

Uwagi dla użytkowników powłoki cmd.exe w Windows:

 • separatorem w ścieżkach jest znak backslash \, w wyrażeniach wieloznacznych używamy podwójnych cudzysłowów, np. "*.txt";

 • polecenia konsoli są inne:

  • md mojprojekt – utworzy katalog projektu (odpowiednik mkdir);

  • rd /s /q mojprojekt – usunie katalog projektu (odpowiednik rm -rf);

  • type doc\katalog.rst – pokaże zawartość pliku (odpowiednik cat).

1.5.18.1. Odwiedź

 1. Strona projektu Git.

 2. Pro Git v. 1 – wersja polska.

 3. Python 101 – Git (materiał w j. polskim)

 4. Git Cheat Sheet

 5. Pro Git v. 2 – wersja angielska.


Utworzony:

2024-06-13 o 09:25 w Sphinx 7.3.7