1.2. Interpreter Pythona

Aktualnie zalecaną i wspieraną wersją interpretera Pythona jest 3.x.

1.2.1. Linux

W systemach Linux Python 3 jest szeroko stosowany i dostępny w standardowej instalacji. W termnalu uruchomimy interpreter po wydaniu polecenia:

~$ python3

1.2.2. Windows

Informacja

Przed rozpoczęciem instalacji Pythona zaktualizuj system. Przed instalacją nowszej wersji interpretera, odinstaluj starą.

Na stronie Python Releases for Windows klikamy link Last Python 3 Release - ..., pobieramy instalator Windows installer (64-bit) Recommended i uruchamiamy instalację.

../../_images/python01.png

Ostrzeżenie

Podczas instalacji zaznaczamy opcję “Add Python 3.x to Path” i wybieramy “Customize installation”.

../../_images/python02.png
../../_images/python03.png

Można zaznaczyć opcje “Install for all users” i “Precompile standard library” (prekompilacja biblioteki standardowej).

../../_images/python04.png

W ostatnim oknie klikamy “Close”.

Informacja

Jeżeli podczas pierwszego uruchomienia zobaczymy komunikat zapory systemowej, zezwalamy na dostęp wybierając sieci prywatne.

Po instalacji uruchom wiersz poleceń (cmd lub PowerShell) i sprawdź poprawność instalacji uruchamiając interpreter:

../../_images/python05.jpg

1.2.3. Dodatkowe narzędzia i pakiety

Podczas tworzenia większych aplikacji i projektów bardzo przydatne są dodatkowe narzędzia. Do instalowania i zarządzania dodatkowymi pakietami używa się menedżera pip3 oraz środowisk wirtualnych. W terminalu wydajemy polecenie, które zainstaluje odpowiednie pakiety:

~$ sudo apt-get install python3-pip python3-venv

Pakiety można instalować ogólnosystemowo za pomocą polecenia:

~$ sudo pip3 install nazwa_pakietu

– przy czym sudo używamy tylko w systemie Linux, ale nie w Windows. W taki sposób można zainstalować rozszerzony interpreter IPython i/lub aplikację Jupyter QtConsole:

~$ sudo pip3 install ipython3 qtconsole

Pakiety wykorzystywane na potrzeby konkretnej aplikacji lepiej instalować w katalogu użytkownika – wystarczy, że do polecenia dodamy opcję –user:

~$ pip3 install nazwa_pakietu --user

– lub w wirtualnym środowisku, czyli osobnym katalogu.

1.2.3.1. Środowisko wirtualne

 1. Uruchom terminal (wiersz poleceń). Jeżeli chcesz, przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć środowisko wirtualne.

 2. Wydaj polecenie:

  python3 -m venv pve
  

  Informacja

  Przełącznik -m wskazuje moduł, którego chcemy użyć, pve to umowna nazwa katalogu, który zostanie utworzony i do którego zostaną skopiowane podstawowe pliki Pythona.

 3. Jeżeli chcesz skorzystać z wirtualnego środowiska, musisz go aktywować:

  ~$ source pve/bin/activate
  

  Informacja

  W systemie Windows: pve\Scripts\activate.bat

  Po udanej aktywacji przed ścieżką zobaczymy nazwę katalogu z wirtualnym środowiskiem w okrągłych nawiasach, np. (pve).

 4. Po aktywacji środowiska warto zaktualizować menedżer pakietów:

  pip install pip --upgrade
  
 5. W środowisku wirtualnym można instalować dowolne pakiety bez uprawnień administracyjnych:

  pip install nazwa_pakietu
  
../../_images/pve_linux.png
 1. Listę zainstalowanych pakietów wyświetlisz poleceniem: pip list

1.2.3.2. Frameworki

Poniżej lista często używanych pakietów dodatkowych. ALternatywne polecenia działają w systemach Linux opartych na Debianie (Ubuntu, Linux Mint).

 1. Aplikacje WWW Django: pip3 install django
 2. Aplikacje Flask: pip3 install flask flask-wtf peewee
 3. Aplikacje okienkowe PyQt5: pip3 install pyqt5 albo apt install python3-pyqt5
 4. Wykresy z Matplotlib: pip3 install matplotlib albo apt install python3-matplotlib

1.2.4. Problemy w systemie Windows

Jeżeli możesz, zainstaluj system Linux, unikniesz wielu poniższych problemów. Jeżeli musisz używać systemu Windows, wcześniej czy później zetkniesz się z problemami. Poniżej kilka wskazówek, które mogą pomóc je rozwiązać.

 1. Przed instalacją interpretera Pythona odinstaluj ewentualne starsze wersje i zrestartuj system.
 2. W przypadku błędów odmowa dostępu (ang. access denied) podczas aktualizowania menedżera pip lub instalowania wypróbuj następujące sposoby:
  1. spróbuj zrestartować system, aby zakończyć ewentualne zadania wykorzystujące Pythona, i ponów instalację
  2. podczas aktualizacji użyj opcji –user, np.: python -m pip install --upgrade --user pip
  3. podczas instalacji użyj opcji –user, np.: python -m pip install --user pyqt5
  4. uruchom wiersz poleceń (cmd lub PowerShell) jako administrator i dopiero wtedy wydaj polecenie

1.2.5. Materiały

 1. Język Python

Utworzony:2022-05-27 o 15:34 w Sphinx 1.4.5