3.4. Słownik

WWW
(ang. World Wide Web) – ogólnoświatowa sieć, jedna z najważniejszych usług sieciowych; hipertekstowy, internetowy sposób udostępniania informacji.
HTTP(S)
(ang. Hypertext Transfer Protocol) – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych, protokół sieci WWW za pomocą którego przesyłane są żądania udostępnienia lub modyfikacji zasobów, określa reguły komunikacji między klientem (np. przeglądarką) a serwerem, który zwraca odpowiedzi. Zalecane jest używanie wersji szyfrowanej tego protokołu oznaczanego https.
HTML
HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Aktualnie zalecana wersja to HTML5.
XML
XML (ang. Extensible Markup Language) – rozszerzalny język znaczników, przeznaczony do strukturalnego i semantycznego opisu danych.
PHP
obiektowy, skryptowy język programowania, służący m. in. do generowania po stronie serwera dynamicznych stron internetowych.
Python
obiektowy język programowania wysokiego poziomu służący m. in. do tworzenia aplikacji internetowych, oferuje przyjazną składnię, czytelność i klarowność kodu.
CSS
(ang. Cascading Style Sheets, CSS) – kaskadowe arkusze stylów, język opisu wyglądu stron internetowych, stanowi dopełnienie HTML-a.
JavaScript
skryptowy język programowania służący m. in. do tworzenia aktywnych właściwości stron internetowych, działa po stronie klienta (tj. w przeglądarce).
AJAX
AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML) – asynchroniczny JavaScript i XML, sposób tworzenia stron internetowych, które oferując dynamiczną zmianę zawartości, nie wymagają przeładowywania, ponieważ komunikują się z serwerm asynchronicznie.
CMS
(ang. Content Management System, CMS) – system zarządzania treścią, wykorzystujące różne technologie internetowe, służący do tworzenia serwisów internetowych i zarządzania nimi.
serwer WWW
(ang. web server) – oprogramowanie obsługujące protokół http, podstawowy protokół sieci WWW, służący przesyłaniu dokumentów hipertekstowych.
interpreter
program, który analizuje kod źródłowy, a następnie go wykonuje. Interpretery są podstawowym składnikiem języków wykorzystywanych do pisania skryptów wykonywanych po stronie klienta WWW (JavaScript) lub serwera (np. Python, PHP).
system bazodanowy
system zarządzania bazą danych (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych, np. SQLite, MariaDB, MySQL, PostgreSQL.
framework
(ang. framework – struktura) – oprogramowanie będące zestawem narzędzi ułatwiających i przyśpieszających tworzenie aplikacji.
responsywny
(ang. responsive) – przymitonik związany z techniką projektowania stron internetowych określanej skrótem RWD (ang. responsive web design), oznacza dostosowywanie wyglądu i układu strony do rozmiaru okna przeglądarki w urządzeniach o różnej rozdzielczości.

Utworzony:2018-02-28 o 20:47 w Sphinx 1.4.5