1.2. Interpreter Pythona

Aktualnie zalecaną i wspieraną wersją interpretera Pythona jest 3.x.

1.2.1. Linux

W systemach Linux Python jest szeroko stosowany i dostępny w standardowej instalacji większości dystrybucji i to zarówno w wersji 2.x, jak i 3.x. Dla formalności polecenie instalacyjne w systemach opartych na Debianie (Ubuntu, Linux Mint) to:

~$ sudo apt-get install python3

W niektórych dystrybucjach polecenie python jest dowiązaniem do wersji 2.x, a pakiety nazywają się odpowiednio python2-... lub python3-.... Warto ustawić jako domyślną wersję 3:

~$ sudo update-alternatives --list python
~$ ls /usr/bin/python*
~$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1
~$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 2
~$ sudo update-alternatives --config python

Pierwsze polecenie pokaże, czy w systemie ustawiono jakieś alternatywne wersje. Drugie pokaże wersje dostępne. Trzecie ustawia Pythona w wersji 2.7 i w wersji 3.8 jako dostępne, ale domyślną wersją zostaje ta, która ma wyższą cyfrę na końcu. W powyższym przykładzie 3.8. Ostatnie polecenie pozwala sprawdzić, która wersja jest domyślna. W przypadku pomyłki można wskazać wersję 3., wpisując liczbę wskazującą /usr/bin/python3. Na koniec w terminalu wpisujemy polecenie python -V i powinniśmy zobaczyć odpowiedź 3.x.

1.2.2. Windows

Informacja

Przed rozpoczęciem instalacji Pythona zaktualizuj system. Jeżeli będziesz instalował nowszą wersję interpretera, odinstaluj starą.

Na stronie Python Releases for Windows klikamy link Last Python 3 Release - ... i pobieramy instalator Windows executable installer w odpowiedniej wersji, tj. x86-64 (64-bitowe, wersja zalecana) lub x86 (32-bitowej.

../../_images/python01.jpg

Ostrzeżenie

Podczas instalacji zaznaczamy opcję “Add Python.exe to Path” i wybieramy “Customize installation”.

../../_images/python02.jpg
../../_images/python03a.jpg

Można zaznaczyć “Install for all users” (instalacja dla wszystkich użytkowników) i “Precompile standard library” (prekompilacja biblioteki standardowej).

../../_images/python04.jpg

W ostatnim oknie klikamy “Close”.

Informacja

Jeżeli podczas pierwszego uruchomienia zobaczymy komunikat zapory systemowej, zezwalamy na dostęp wybierając sieci prywatne.

Po instalacji uruchom wiersz poleceń (cmd lub PowerShell) i sprawdź poprawność instalacji uruchamiając interpreter:

../../_images/python05.jpg

1.2.3. Narzędzia dodatkowe

Do pracy z Pythonem można wykorzystać dodatkowe narzędzia, przede wszystkim rozszerzone konsole IPython oraz Jupyter QtConsole. Najwygodniej zainstalować je za pomocą menedżera pakietów:

~$ pip install ipython3 qtconsole

W systemach Linux można też użyć prekompilowanych pakietów systemowych instalowanych za pomocą menedżerów, np.

~$ sudo apt install python3-ipython ipython3-qtconsole

1.2.4. Dodatkowe pakiety

Podczas programowania w Pythonie używamy wielu dodatkowych pakietów zawierających mniejsze lub większe frameworki. Pakiety te można instalować ogólnosystemowo. Wymaga to zazwyczaj uprawnień administratora i nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ “zaśmieca” system. Instalacja ogólnosystemowa polega na wydaniu polecenia:

sudo pip3 install nazwa_pakietu

– przy czym sudo używamy tylko w systemie Linux, ale nie w Windows.

Inną możliwością, często polecaną, jest instalacja w katalogu użytkownika. Wystarczy, że do polecenia dodamy opcję –user:

pip3 install nazwa_pakietu --user

Ostatnia możliwość to instalacja w tzw. środowisku wirtualnym, czyli osobnym katalogu, do którego zwykły użytkownik ma pełen dostęp. Wykorzystaj tę możliwość przy dużych frameworkach (np. Django).

1.2.4.1. Środowisko wirtualne

 1. Uruchom terminal (wiersz poleceń). Jeżeli chcesz, przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć środowisko wirtualne.

 2. Wydaj polecenie:

  python3 -m venv pve
  

  Informacja

  Przełącznik -m wskazuje moduł, którego chcemy użyć, pve to umowna nazwa katalogu, który zostanie utworzony i do którego zostaną skopiowane podstawowe pliki Pythona.

 3. Jeżeli chcesz skorzystać z wirtualnego środowiska, musisz go aktywować:

  source pve/bin/activate
  

  Informacja

  W systemie Windows: pve\Scripts\activate.bat

  Po udanej aktywacji przed ścieżką zobaczymy nazwę katalogu z wirtualnym środowiskiem w okrągłych nawiasach, np. (pve).

 4. Po aktywacji środowiska warto zaktualizować menedżer pakietów:

  pip install pip --upgrade
  
 5. W środowisku wirtualnym można instalować dowolne pakiety bez uprawnień administracyjnych:

  pip install nazwa_pakietu
  
../../_images/pve_linux.png
 1. Listę zainstalowanych pakietów wyświetlisz poleceniem: pip list

1.2.4.2. Frameworki

Poniżej lista często używanych pakietów dodatkowych. ALternatywne polecenia działają w systemach Linux opartych na Debianie (Ubuntu, Linux Mint).

 1. Aplikacje WWW Django: pip3 install django
 2. Aplikacje Flask: pip3 install flask flask-wtf peewee
 3. Aplikacje okienkowe PyQt5: pip3 install pyqt5 albo apt install python3-pyqt5
 4. Wykresy z Matplotlib: pip3 install matplotlib albo apt install python3-matplotlib

1.2.5. Problemy w systemie Windows

Jeżeli możesz, zainstaluj system Linux, unikniesz wielu poniższych problemów. Jeżeli musisz używać systemu Windows, wcześniej czy później zetkniesz się z problemami. Poniżej kilka wskazówek, które mogą pomóc je rozwiązać.

 1. Przed instalacją interpretera Pythona upewnij się, że ewentualne starsze wersje zostały usunięte.
 2. Jeżeli odinstalowałeś starszą wersję Pythona, zrestartuj system.
 3. W przypadku błędów odmowa dostępu (ang. access denied) podczas aktualizowania menedżera pip lub instalowania wypróbuj następujące sposoby:
  1. spróbuj zrestartować system, aby zakończyć ewentualne zadania wykorzystujące Pythona, i ponów instalację
  2. podczas aktualizacji użyj opcji –user, np.: python -m pip install --upgrade --user pip
  3. podczas instalacji użyj opcji –user, np.: python -m pip install --user pyqt5
  4. uruchom wiersz poleceń (cmd lub PowerShell) jako administrator i dopiero wtedy wydaj polecenie

1.2.6. Materiały

 1. Język Python

Utworzony:2020-11-03 o 20:42 w Sphinx 1.4.5